مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره

آقای مهندس شیخ میر

شماره تماس : 02126656903

 

رئیس هیئت مدیره

خانم مهندس شاد