مدیریت عامل 

آقای مهندس شیخ میر

 

رئیس هیئت مدیره

سرکار خانم مهندس شاد