مدیر بازرگانی

آقای مهندس واحدی

شماره تماس  : 02122768978_داخل106

مدیر فروش

خانم مهندس موسوی

شماره تماس  :    02122768978_داخلی 109

فروش

آقای مهندس ایراندوست

شماره تماس : 09100077519

سرپرست اداری ،مالی

آقای کشفی

02122768978_107داخلی

سرپرست فروش داخل

آقای مهندس غیور

شماره تماس  : 09120925975

خرید

آقای مهندس نخعی

شماره تماس  : 02122768978_ 111داخلی

رئیس خرید داخل

خانم مهندس حسینی

02122768978_108 داخلی