خدمات بازرگانی

خدمات بازرگانی به کلیه فعالیت های داخلی و خارجی یک شرکت خرید مهندسی اطلاق می گردد که در آن مدیریت زنجیره تامین در راستای تحلیل مهندسی به عنوان بازوی اصلی شرکت جهت نهایی کردن پروسه فنی و بازرگانی تامین کالا نقش بسزایی دارد. با توجه به گستردگی این فعالیت مهمترین استراتژی تامین مواد، قطعات و تجهیزات مورد نیاز سورسینگ بین المللی می باشد که به واسطه آن فعالیت های زنجیره تامین نیز با سرعت بیشتری انجام می شود.
اساسا، خدمات بازرگانی برای شرکتی که با هدف مهندسی خرید فعالیت می کند هویت آن شرکت به شمار می رود زیرا این خدمات بر اساس فرایند و استراتژی مخصوص به آن شرکت تعیین شده اند.

Global sourcing

Quality Control

Export & Import

Custom clearance

Logistics, warehousing and distribution

Duty and tax planning