مدیریت تامین پروژه

از آنجایی که تدارکات نقش مهمی در پروژه دارد، عمده ترین فعالیت این بخش مدیریت تامین از طریق فرآیندهای مربوط به آن می باشد. این فرایندها عبارتند از برنامه ریزی، سورسینگ، استعلام، ارزیابی پیشنهاد فنی و مالی، خرید و تحویل کالاهای مورد نیاز. کلیه فرایندهای ذکر شده لزوما بر اساس دانش مهندسی برای هر بخش از پروژه که نیاز به تجهیزات دارد انجام می شود. لازم به ذکر است تجهیزات هر بخش نیز با توجه به دسته بندی و تایپ مورد نیاز پروژه شامل تجهیزات برقی، تجهیزات دوار و ثابت، تجهیزات کنترل و ابزار دقیق می باشد.

مدیریت زمان همراه با ارزیابی فنی کالاهای مورد نیاز و در نظر گرفتن قیمت مربوطه استراتژی اصلی این بخش می باشد. بنابراین زمان، کیفیت و قیمت رقابتی از عوامل اصلی فرایند مدیریت تدارکات پروژه هستند که باعث می شوند یک پروژه به صورت موفقیت آمیز اجرا شود. 

مدیریت تامین پروژه شامل موارد زیر می باشد:

  • خرید تجهیزات برقی
  • خرید پایپینگ
  • خرید تجهیزات دوار و ثابت
  • خرید کنترل و ابزار دقیق