مسئولیت اجتماعی ما

مسئولیت اجتماعی شرکت یک مفهوم مدیریتی است که به موجب آن شرکت ها نگرانی های اجتماعی و زیست محیطی را در عملیات تجاری و تعامل با سهامداران خود ادغام می کنند. به طور کلی CSR به عنوان روشی شناخته می شود که از طریق آن یک شرکت در عین حال با رسیدن به توازن اقتصادی ، محیطی و ضرورت های اجتماعی (دیدگاه خط پایین سه گانه) به انتظارات سهامداران خود نیز می پردازد. با این تفاسیر، تمایز میان مسئولیت اجتماعی به عنوان یک مفهوم استراتژیک مدیریت بازرگانی و خیریه به عنوان حمایت های مالی یا خیرخواهانه مشخص می گردد. حتی اگر شرکت دوم نیز بتواند سهم مهمی در کاهش فقر داشته باشد ، به طور مستقیم باعث افزایش اعتبار یک شرکت و تقویت نام تجاری آن می شود ، اما مفهوم CSR به وضوح فراتر از آن است.