تکنیکال

ضوابط طراحی ، نصب و بهره برداری تجهیزات لجن روبی
این نشریه راهنمایی برای طراحی، ساخت، نصب و بهره برداری از تجهیزات لجن روبی می باشد و شامل سرفصل های زیر است:

– تقسیم بندی لجن روب ها بر اساس نحوه حرکت لجن روب، اصول طراحی ، تکنیک های جمع آوری لجن و بستر حرکتی چرخ های لجن روب
– الزامات سازه ای شامل ابعاد اصلی مخازن ته نشینی و رواداری مجاز در ابعاد ساختمانی
– الزمات هیدرولیکی و طراحی مکانیکی
– مشخصات فنی اجزای تشکیل دهنده لجن روب ها
– تضمین کیفیت و گواهی تایید مراحل ساخت
– حمل، نصب و راه اندازی، بهره برداری و نگهداری