تیم ما

تیم ما

آقای میثم شریفی

مدیر عامل

مدیر عامل

آقای محمود سلطانی

رییس هیئت مدیره

رییس هیئت مدیره

آقای حمید شاهسوارانی

عضو هیأت مدیره

عضو هیأت مدیره

آقای علی شهلایی

مدیر واحد امور حقوقی و قراردادها

مدیر واحد امور حقوقی و قراردادها

آقای شهرام شاهی

مدیر مالی

مدیر مالی

آقای مقصود روستا پیشه

مدیر فنی

مدیر فنی 

آقای مصطفی نوروزی

مدیر QC

مدیر QC

آقای جعفر مالکی

مدیر بازرگانی داخلی

مدیر بازرگانی داخلی

آقای اباذر احمدی

کارشناس بازرگانی خارجی

کارشناس بازرگانی خارجی

خانم زینب محبعلی

کارشناس بازرگانی خارجی

کارشناس بازرگانی خارجی

خانم سمیه محمدی

کارشناس بازرگانی داخلی

کارشناس بازرگانی داخلی

آقای محمد رضا آزادی

کارشناس بازرگانی داخلی

کارشناس بازرگانی داخلی

آقای علی محمدی

کارشناس ارشد مواد شیمیایی

کارشناس ارشد مواد شیمیایی

خانم رزیتا بختیاری

کارشناس بازار یابی و فروش

کارشناس بازار یابی و فروش

خانم ستاره شمسی

هماهنگ کننده

هماهنگ کننده